Tang, Xuhua, Sichuan University, Chengdu & Sichuan International Studies University, Chongqing, China