Schippel, L. (2020) “Wie europäisch ist die Europäische Übersetzungsgeschichte? Albrecht, Jörn & Planck, Iris (2018): Europäische Übersetzungsgeschichte. Tübingen: Narr/Francke/Attempto”, chronotopos - A Journal of Translation History, 2(1&2), pp. 261–267. doi: 10.25365/cts-2020-2-1-12.