[1]
Schippel, L. 2020. Wie europäisch ist die Europäische Übersetzungsgeschichte? Albrecht, Jörn & Planck, Iris (2018): Europäische Übersetzungsgeschichte. Tübingen: Narr/Francke/Attempto. chronotopos – A Journal of Translation History. 2, 1&2 (Dec. 2020), 261–267. DOI:https://doi.org/10.25365/cts-2020-2-1-12.